Инок
Разумно и с рассуждением о вере
Молитва о работе
 

Молитва святому мученику Трифону

О, святы́й му́чениче Христо́в Три́фоне, ско́рый помо́щниче и всем к тебе́ прибега́ющим и моля́щимся пред святы́м твои́м о́бразом скоропослу́шный предста́телю! Услы́ши ны́не и на вся́кий час моле́ние нас, недосто́йных рабо́в твои́х, почита́ющих святу́ю па́мять твою́ во всечестне́м хра́ме сем, и предста́тельствуй о нас пред Го́сподем на вся́ком ме́сте. Ты бо, уго́дниче Христо́в, в вели́ких чудесе́х возсия́вый, источа́яй цельбы́ притека́ющим к тебе́ с ве́рою и су́щия в ско́рбех челове́ки заступа́яй, сам обеща́лся еси́ пре́жде исхо́да твоего́ от жития́ сего́ тле́ннаго моли́тися за ны ко Го́споду и испроси́л еси́ у Него́ дар сей: а́ще кто в како́й-ли́бо ну́жде, печа́ли и боле́зни душе́вней или́ теле́сней призыва́ти на́чнет свято́е и́мя твое́, той да изба́влен бу́дет от вся́каго прило́га зла́го. И я́коже ты иногда́ дщерь царе́ву, в Ри́ме гра́де от диа́вола му́чиму, исцели́л еси́, си́це и нас от лю́тых его́ ко́зней сохрани́ во вся дни живота́ на́шего, наипа́че же в день после́дняго на́шего издыха́ния предста́тельствуй о нас. Бу́ди нам тогда помо́щник и ско́рый прогони́тель лука́вых духо́в, и к Ца́рствию Небе́сному предводи́тель. И иде́же ты ны́не предстои́ши с ли́ки святы́х у Престо́ла Бо́жия, моли́ Го́спода, да сподо́бит и нас прича́стники бы́ти присносу́щнаго весе́лия и ра́дости, да с тобо́ю ку́пно прославля́ем Отца́ и Сы́на и Свята́го Уте́шителя Ду́ха во ве́ки. Ами́нь.

Му́ченик Твой, Го́споди, Три́фон/ во страда́нии свое́м вене́ц прия́т нетле́нный от Тебе́, Бо́га на́шего:/ име́яй бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́,/ сокруши́ и де́монов немощны́я де́рзости./ Того́ моли́твами// спаси́ ду́ши на́ша.
Перевод: Мученик Твой, Господи, Трифон подвигом своим венец нетленный получил от Тебя, Бога нашего; ибо он, имея силу Твою, мучителей низложил, сокрушил и демонов немощные дерзости. По молитвам его, Христе Боже, спаси души наши.

Ин тропарь, глас 4

Пи́щи Боже́ственныя, треблаже́нне,/ наслажда́яся на Небесе́х неоску́дно,/ сла́вящих пе́сньми па́мять твою́ покры́й/ и сохрани́ от вся́кия ну́жды,/ отжени́ вредя́щих ни́вам живо́тных,/ да тебе́ от любве́ вопие́м всегда́:// ра́дуйся, Три́фоне, му́чеников укрепле́ние.
Перевод: Роскошью Божественною на небесах наслаждаясь обильно, треблаженный, славящих песнопениями память твою покрой и сохрани от всякой беды, отгони вредящих нивам животных, дабы мы тебе по любви взывали всегда: «Радуйся, Трифон, мучеников укрепление!»

Кондак, глас 8

Тро́ическою тве́рдостию/ многобо́жие разруши́л еси́ от коне́ц, всесла́вне,/ че́стен во Христе́ быв, и, победи́в мучи́тели во Христе́ Спаси́теле,/ вене́ц прия́л еси́ му́ченичества твоего́/ и дарова́ния Боже́ственных исцеле́ний,// я́ко непобеди́мь.
Перевод: Силою Троицы разрушил ты многобожие в пределах земных, преславный, досточтимым пред Господом став; и, победив мучителей Христом Спасителем, получил венец мученичества твоего и дарования Божественных исцелений, как непобедимый.